ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy odbiorca musi wyznaczyć doradcę ADR?

Tak, jeśli pracownicy odbiorcy rozładowują towary niebezpieczne, to odbiorca musi wyznaczyć doradcę ADR.

Kto jest zobowiązany do wyznaczenia doradcy ADR?

Każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się nadawaniem, przewozem, pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych, musi wyznaczyć doradcę ADR. Obowiązek ten dotyczy również tych firm, które do przewozu wymagają oznakowania pojazdu tablicami koloru pomarańczowego.

Kiedy należy złożyć roczne sprawozdanie ADR?

Roczne sprawozdanie ADR należy złożyć do 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Jeden egzemplarz sprawozdania należy wysłać odpowiednim organom, a drugi przechowywać przez 5 lat. Sprawozdanie należy przesłać:

 • Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 • Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Kto jest zobowiązany do składania rocznego sprawozdania ADR?

Obowiązek składania rocznego sprawozdania ADR dotyczy nadawców, przewoźników, rozładowców, załadowców, pakujących i napełniających. Sprawozdanie jest wymagane, gdy przewożone były towary niebezpieczne w ilościach, które wymagają oznakowania pojazdu tablicami koloru pomarańczowego.

Jakie elementy powinna zawierać "skrzynka ADR"?

–  Klin pod koła odpowiednich rozmiarów względem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i średnicy jego kół.

–  Dwa stojące znaki ostrzegawcze.

–   Płyn do płukania oczu (nieobowiązkowy w przypadku nalepek ostrzegawczych o numerach 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3).

–  Dla każdego członka załogi pojazdu:

 • Kamizelka ostrzegawcza spełniająca wymagania normy EN ISO 20471.
 • Przenośne urządzenia oświetleniowe zgodne z przepisami 8.3.4.
 • Para rękawic ochronnych.
 • Ochrona oczu, np. okulary ochronne.

Wyposażenie dodatkowe wymagane dla niektórych klas obejmuje:

 • Maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu, którą należy przewozić w jednostce transportowej w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1.
 • Łopata, osłona otworów kanalizacyjnych oraz pojemnik do zbierania pozostałości, wymagane tylko dla materiałów stałych i ciekłych oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9.

Czy nadawca towarów niebezpiecznych musi wyznaczyć doradcę ADR?

Uczestnik przewozu pełniący rolę nadawcy towarów niebezpiecznych, który przewozi je w ilościach wymagających oznakowania pojazdu gładkimi tablicami pomarańczowymi, jest zobowiązany do wyznaczenia doradcy ADR.

Czy personel apteki, który samodzielnie rozładowuje auto z lekami, powinien przejść szkolenie stanowiskowe dotyczące przepisów ADR?

Jeśli towary niebezpieczne, takie jak składniki do przygotowywania leków recepturowych, posiadają swoje numery UN, nawet jeśli są przewożone na wyłączeniach, zgodnie z przepisami Umowy ADR i Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Jest to konieczne, ponieważ pełnią oni rolę uczestnika przewozu, w tym jako osoby odpowiedzialne za rozładunek towarów niebezpiecznych.

Czy przewóz leków podlega przepisom ADR?

Jeśli leki są zaklasyfikowane jako towary niebezpieczne, posiadają swój numer UN oraz są przewożone w ilościach wymagających oznakowania pojazdu gładkimi tablicami barwy pomarańczowej, wtedy podlegają przepisom Umowy ADR tak samo jak inne towary niebezpieczne. Natomiast produkty farmaceutyczne gotowe do stosowania, które są pakowane do sprzedaży detalicznej lub dystrybuowane w celu osobistego lub domowego użytkowania, nie podlegają przepisom ADR.

Czy zabrudzone czyściwo podlega przepisom ADR?

To zależy od klasyfikacji danego czyściwa w ramach numeru UN oraz ilości tego materiału. Na przykład, jeśli mamy do czynienia z UN 1856 – SZMATY ZAOLEJONE, zgodnie z wykazem towarów niebezpiecznych, nie podlegają one żadnym przepisom ADR, mimo posiadania numeru UN.

Natomiast, jeśli stosujemy rozwiązanie do absorbowania wycieków substancji niebezpiecznych, popularnie nazywane rękawem sorpcyjnym, wtedy taki zanieczyszczony produkt można zakwalifikować jako UN 3088 – MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O., należący do klasy 4.2.

Czy wytwórca odpadów musi wyznaczyć doradcę ADR?

Tak, jeśli wytwórca odpadów przewozi towary niebezpieczne w ilościach, które wymagają oznakowania pojazdu gładkimi pomarańczowymi tablicami, to jest zobowiązany wyznaczyć doradcę ADR.

Czy produkty w małych opakowaniach muszą być przewożone zgodnie z przepisami ADR?

Do przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak próbki laboratoryjne w małych ilościach, wystarczy korzystanie z wyłączenia EQ, którego ograniczenia ilościowe dla danego numeru UN są określone w kolumnie „7b” Umowy ADR. Wyłączenie to zwalnia nas z obowiązku przestrzegania niektórych przepisów Umowy ADR.

Czy olej napędowy w zbiorniku ciężarówki jest wliczany do wyłączenia 1.1.3.6?

Wyłączenie 1.1.3.6 dotyczy jedynie przewozu sztuk przesyłki w certyfikowanych opakowaniach. Zbiornik zawierający olej napędowy nie jest uwzględniany w procesie logistycznym dostarczenia przesyłki do klienta; jego funkcja jest zupełnie inna, dlatego zawartość zbiornika nie jest doliczana do tego wyłączenia.

Jak oblicza się punkty ADR?

Obliczanie punktów ADR stosuje się w kontekście wyłączenia 1.1.3.6, które dotyczy jednostki transportowej. W Umowie ADR dla danego numeru UN i grupy pakowania określona jest liczba punktów, definiująca kategorię transportową materiału. Każda kategoria transportowa ma swój mnożnik i limit punktowy:

 • Kategoria 0 – 0 jednostek (nie można przewozić na wyłączeniu 1.1.3.6)
 • Kategoria 1 – 20 jednostek (lub 50 dla wybranych numerów UN) – mnożnik 50
 • Kategoria 2 – 333 jednostki – mnożnik 3
 • Kategoria 3 – 1000 jednostek – mnożnik 1
 • Kategoria 4 – bez ograniczeń ilościowych

Aby przewieźć towary niebezpieczne na wyłączeniu 1.1.3.6, suma punktów z każdej kategorii załadowanych jednocześnie do jednostki transportowej nie powinna przekraczać 1000. Należy zsumować ilości towarów z każdej kategorii, uwzględniając odpowiednie mnożniki. Przykładowo, ilość towaru z kategorii 2 należy pomnożyć przez 3 (mnożnik 3). Jeśli suma punktów przekroczy 1000, konieczne będzie zastosowanie pełnych przepisów ADR, bez wyłączeń.

Kto powinien odbyć szkolenia, jeśli pracuje z towarami niebezpiecznymi?

Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu, takie jak nadawca, przewoźnik, odbiorca, załadowca, pakujący, napełniający, użytkownik kontenera-cysterny, rozładowca, których zadania dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny być przeszkolone zgodnie z wymaganiami związanymi z tym przewozem, odpowiednio do ich odpowiedzialności i obowiązków. Pracownicy powinni przejść szkolenie przed rozpoczęciem pracy, a zadania, które nie były objęte ukończonym szkoleniem, mogą być wykonywane tylko pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonej osoby. Należy również uwzględnić wymagania dotyczące szkolenia z zakresu ochrony towarów niebezpiecznych (tzw. plan ochrony).

Czy szkolenia pracowników są jednorazowe czy okresowe?

Szkolenia dla osób zatrudnionych przez uczestników przewozu, których obowiązki obejmują nadawanie lub przewóz towarów niebezpiecznych oraz związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, są ważne bezterminowo. Jednak zaleca się regularne przeprowadzanie szkoleń aktualizujących z zakresu zmian w regulacjach prawnych dotyczących transportu materiałów podlegających przepisom Umowy ADR. Z tego powodu rekomenduje się powtarzanie szkoleń co około 2 lata.