ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content

Umowy multilateralne

By Blog

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje – strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów multilateralnych (wielostronnych) odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. W ostatnich dniach Polska podpisała 3 takie umowy wielostronne.

Read More

Umowa multilateralna M326

By Blog

W obliczu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) przygotowana została kolejna umowa wielostronna odnosząca się do obowiązków o ściśle określonej terminowości podczas transportu towarów niebezpiecznych. W dniu 8 kwietnia 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M326, dotyczącą okresowych kontroli i badań naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2.

Read More

Umowa multilateralna M327

By Blog

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje – strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów wielostronnych odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Polska w dniu 6 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę multilateralną M327, dotyczącą badań cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC). Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie badania okresowe i próby pośrednie, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.

Read More

Umowa multilateralna M324

By Blog

W dniu 26 marca 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M324, dotyczącą zaświadczenia szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu.

Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

Read More

Umowa multilateralna M300

By Blog

Na początku marca Sekretariat ONZ poinformował, że Polska podpisała Umowę multilateralną M300. Zgodnie z nią, w dokumencie przewozowym informacja o nazwie i adresie odbiorcy (odbiorców) może być zastąpiona przez określenie „Sprzedaż obwoźna”. Dotyczy to sytuacji, gdy towary niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M300)”.

Read More

Dokumenty i oznakowanie

By Blog

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz w sztukach przesyłki. Wymagane dokumenty oraz oznakowanie jednostki transportowej.

W poprzednim artykule dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki mówiliśmy o wymaganiach dotyczących pakowania oraz oznakowania sztuk przesyłek i tworzonych z nich opakowań zbiorczych. Kolejne wymagania dotyczą dokumentów, jakie kierowca powinien posiadać w trakcie wykonywania przewozu i okazywać do kontroli na żądanie odpowiednich władz oraz oznakowania jednostki transportowej, którą przewożone są materiały niebezpieczne.

Read More

Przewóz luzem

By Blog

Umowa europejska ADR dopuszcza stosowanie trzech sposobów przewozu towarów niebezpiecznych: w sztukach przesyłki, w cysternach oraz luzem.

Przewóz w sztukach przesyłki oznacza przewóz materiałów niebezpiecznychw opakowaniach, dużych opakowaniach lub naczyniachdo gazów. Przez określenie „przewózw cysternie” rozumie się przewóz w cysternie stałej, odejmowalnej, przenośnej, kontenerze-cysternie, pojeździe-baterii lub też w wieloelementowym kontenerze do gazu(MEGC). Przewóz luzem towarów niebezpiecznych jest to przewóz w pojazdach lub kontenerach nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Nie wszystkie towary niebezpieczne mogą być przewożone luzem. W praktyce taki sposób przewozu można zastosować tylko dla niespełna 10% towarów niebezpiecznych. Przewóz luzem najczęściej stosowany jest przy transporcie materiałów stałych zapalnych, na przykład przy przewozie siarki oraz materiałów zakaźnych, takich jak odpady medyczne. Kiedy można przewozić towary niebezpieczne luzem? Ten sposób przewozu możemy zastosować tylko wtedy, jeżeli jest on wyraźnie dozwolony dla określonego towaru niebezpiecznego na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodem BK lub na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodemVC. Powyższe przepisy szczegółowo określają, jaki rodzaj kontenera lubo kreślają, jaki rodzaj kontenera lub pojazdu może zostać użyty do przewozu luzem danego towaru niebezpiecznego. Ponadto każdy kontener lub przedział ładunkowy pojazdu do przewozu luzem musi zostać zatwierdzony do użytku przez właściwe władze. W Polsce w odniesieniu do kontenerów spełniających wymagania konwencji CSC zatwierdzenia dokonuje właściwa władza w tym zakresie, czyli Polski Rejestr Statków. W przypadku kontenerów BK oraz przedziałów ładunkowych pojazdów do przewozu luzem zatwierdzenia dokonuje Transportowy Dozór Techniczny. Pojazdy stosowane do przewozu luzem towarów niebezpiecznych podlegają również obowiązkowym badaniom technicznym. Niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu badanie to należy wykonywać corocznie.

Read More

Ilości wyłączone EQ

By Blog

„Wyłączenie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych tzw. EQ (ang Excepted Quantities) jest wyłączeniem częściowym, które jest dość rzadko stosowane w transporcie drogowym ze względu na konieczność stosowania bardzo niewielkich opakowań.”

Wyłączenie to stosowane jest zwykle przy organizacji przewozu w łańcuchu transportowym drogowo-lotniczym. Przy wyłączeniu EQ dopuszcza sięu żywanie jedynie opakowań kombinowanych składających się z opakowań wewnętrznych, pośrednich i opakowania zewnętrznego. Opakowania nie muszą być certyfikowane, jednak gotowe sztuki przesyłki muszą przejść odpowiednie badania wytrzymałościowe obejmujące m.in. badanie na swobodny spadek w różnych położeniach oraz próby na spiętrzanie. Powyższe badania należy odpowiednio udokumentować. Limity ilościowe dla opakowań wewnętrznych są pośrednio określone w wykazie towarów niebezpiecznych poprzez zastosowanie kodów „E”.Kod „E0” oznacza, że dany towar niebezpieczny nie może być pakowany i transportowany na zasadach wyłączenia EQ. Wartości podane dla poszczególnych kodów są wartościami netto na opakowanie wewnętrzne. Maksymalna ilość towarów niebezpiecznych na opakowanie wewnętrzne oznacza dla materiałów stałych masę w gramach, dla cieczy i gazów objętość w mililitrach. Limity przewidziane dla opakowań zewnętrznych to odpowiednio: gramy dla materiałów stałych, mililitry dla materiałów ciekłych i gazów lub suma gramów i mililitrów w przypadku pakowania razem materiałów o różnym stanie skupienia. 

Read More

Przewóz w sztukach przesyłki

By Blog

Sztuka przesyłki, instrukcje pakowania, oznakowanie opakowań.

W poprzednim artykule omówiliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące przewozu luzem materiałów niebezpiecznych oraz wymagania, jakie musi spełniać zarówno pojazd, jak i kierowca dokonujący takiego przewozu. Tym razem zajmiemy się kolejnym sposobem przewozu – przewozem w sztukach przesyłki.

Czym zatem jest sztuka przesyłki?
Sztuka przesyłki, zgodnie z definicją zamieszczoną w Umowie ADR, to końcowy produkt operacji pakowania materiału niebezpiecznego, składający się z opakowania (lub dużego opakowania, lub DPPL) wraz z zawartością, które przygotowane jest do wysyłki, czyli oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR.
Ponadto określenie to obejmuje również naczynia do gazów (np. butle) oraz przedmioty nieopakowane, zawierające materiał niebezpieczny. Zatem przewóz w sztukach przesyłki oznacza przewóz materiałów niebezpiecznych w opakowaniach, naczyniach do gazów lub przewóz nieopakowanych przedmiotów zawierających materiały niebezpieczne. Prawie wszystkie materiały niebezpieczne można przewozić w sztukach przesyłki.

Read More

Doradca DGSA – kto to taki?

By Blog

Być może niektórzy kierowcy mieli już okazję współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, pragniemy w tym wydaniu przekazać kilka informacji o obowiązkach doradców.

Doradca (doradca ADR, DGSA) to osoba, która z założenia ma pomóc w działalności przedsiębiorstwa związanej z transportem towarów niebezpiecznych i dążyć do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
Doradcą może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła odpowiedni kurs, jest niekarana i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia dla doradców nadawane są, podobnie jak dla kierowców, na okres 5 lat. Doradcą może być kierujący przedsiębiorstwem, pracownik pełniący inne obowiązki lub też osoba niezatrudniona bezpośrednio, ale wyznaczona poprzez np. zawarcie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Read More