ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content

Rządowy projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

By Blog

Sejmowe komisje infrastruktury i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały w dn. 7 czerwca rządowy projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Wcześniej projekt ten został przedłożony Radzie Ministrów przez Ministra Infrastruktury i przyjęty w dn. 24 maja. Dotychczas w krajowym prawodawstwie nie było jednolitej ustawy obejmującej zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, a przepisy znajdowały się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Projekt proponowanej ustawy spełnia wymagania wynikające z Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz uwzględnia przepisy „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną” (ICAO).

Read More

Nowy obowiązek odpadowy dla branży TSL

By Blog

22 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowegoi kolejowego przewozu towarów. Od tego dnia każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg. Wywożenie odpadów z obszaru Polski, jak i przemieszczanie odpadów tylko wewnątrz kraju nie podlega obowiązkowi zgłoszenia tej aktywności w rejestrze SENT. Z systemu wyłączone są też przewozy objęte procedurą celną tranzytu. Objęcie systemem SENT odpadów ma istotne znaczenie dla podmiotów związanych z gospodarką odpadową (zbieranie, transport czy też przetwarzanie odpadów). Nowe regulacje mają za zadanie głównie usprawnić kontrolowanie transgranicznego przemieszczania odpadów- w tym odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo, od nowych regulacji oczekuje się, że pozytywnie wpłyną na zmniejszenie zjawiska tzw. „szarej strefy” przewozu odpadów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000178

wysokosc kary ADR sprawozdanie 2021

SPRAWOZDANIE ROCZNE ADR – PRZYPOMNIENIE

By Blog

Początek roku dla wielu przedsiębiorców związany jest z obowiązkiem sprawozdawczości obejmującej różne aspekty działalności. Jednym z takich obowiązków jest konieczność złożenia sprawozdania rocznego z działalności związanej z drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście przewóz nie oznacza jedynie wykonywania transportu ładunku od nadawcy do odbiorcy, ale jest przez ustawodawcę rozszerzony również na inne czynności przewozowe.

Read More

UMOWA MULTILATERALNA M338 dotycząca przewozu stabilizowanych mieszanin butadienów i węglowodorów zaliczanych do klasy 2

By Blog

W drodze odstępstwa od Wykazu Towarów Niebezpiecznych oraz wykazu pozycji zbiorczych dla gazów z Umowy ADR, dopuszcza się transport mieszanin butadienów i węglowodorów, o stężeniu butadienów powyżej 20%, ale nie więcej niż 40%, stabilizowanych, o prężności par w 70oC nie przekraczającej 1,1 MPa (11 bar) i gęstości w 50oC nie mniejszej niż 0,525 kg/l pod pozycją: UN 1010 BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA.

Read More

szkolenie przesylki 1200 628px FB

SZKOLENIE ONLINE: Przesyłki z bateriami litowymi – warsztaty z przygotowania do transportu drogowego, morskiego i lotniczego

By Blog

Świat XXI wieku jest pełen nowoczesnych technologii oraz nowinek ułatwiających życie. Kto z nas nie używa telefonu komórkowego, laptopa czy aparatu fotograficznego lub nie pracował z elektronarzędziami? Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że baterie litowe, którymi są zasilane tego typu urządzenia, zalicza się do towarów stwarzających zagrożenie w transporcie. Zanim więc trafią one do sklepów, muszą zostać w bezpieczny sposób przetransportowane od producenta czy dystrybutora.

Read More

Świadectwo dopuszczenia pojazdu

By Blog

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2021, poz. 1091). Zgodnie z tym, obecnie do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia (tzw. „czerwony pasek”) dołącza się kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że cysterna spełnia wymagania określone w ADR (zamiast, jak dotychczas, oryginału protokołu). Dodatkowo, tylko w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną.

Read More

grafika UMOWA ADR 2021 1200 628px FB

Szkolenie online: Umowa ADR 2021 – na jakie zmiany należy się przygotować

By Blog

Od 1 stycznia 2021 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR w wydaniu 2021-2023. Szkolenie ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian, które powinny być wdrożone w przedsiębiorstwach podczas półrocznego okresu przejściowego. Poruszone zostaną również kwestie związane z przepisami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zmienionym Formularzem listy kontrolnej oraz obowiązującymi umowami multilateralnymi (tzw. „czasowe odstępstwa”).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedsiębiorców będących uczestnikami przewozu oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Read More

webinar 25 06 2020

BEZPŁATNY WEBINAR: TRANSPORT PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI

By Blog

webinar 25 06 2020

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna, w jakiej się znajdujemy, wymusiła praktycznie na całym świecie konieczność wprowadzenia ostrego reżimu sanitarnego. W związku z tym pojawiła się potrzeba dezynfekowania miejsc i przedmiotów zarówno w przestrzeni publicznej, zakładach pracy czy placówkach oświatowych, jak i w naszych domach. Ogromny popyt na środki dezynfekujące nie zniknie z dnia na dzień, ale pozostanie z nami zapewne na dłużej.

Read More