Początek roku dla wielu przedsiębiorców związany jest z obowiązkiem sprawozdawczości obejmującej różne aspekty działalności. Jednym z takich obowiązków jest konieczność złożenia sprawozdania rocznego z działalności związanej z drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. W kontekście przepisów transportowych, czynności przewozowe nie oznaczają jedynie wykonywania transportu ładunku, ale obejmują również inne działania, jak np. pakowanie. Warto także zwrócić uwagę na zmieniony wygląd formularza sprawozdania.

praca doradca ADR min

Rozwijając poszczególne obszary działalności zatrudnimy osobę w charakterze:

Doradca ADR (DGSA)

Miejsce pracy: woj. łódzkie i teren Polski

Opis stanowiska:

Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
  • śledzenie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań zgodnie z wymogami prawnymi
  • prowadzenie szkoleń i audytów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  • opracowywanie dokumentacji, wdrażanie procedur i instrukcji
  • bieżącą obsługę i współpracę z klientami na terenie Polski

Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227).

W dniach 26-28 maja 2022 r. doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych z firmy THETA Consulting wzięli udział w XXII Seminarium Stowarzyszenia Doradców S-DGSA. Po przerwie spowodowanej pandemią, tym razem spotkanie doradców odbyło się stacjonarnie, w hotelu położonym w samym centrum Zielonej Góry. Miało ono dodatkowe przesłanie, jakim był jubileusz 20 lat działalności Stowarzyszenia oraz samego zawodu doradcy ADR.

Sejmowe komisje infrastruktury i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały w dn. 7 czerwca rządowy projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Wcześniej projekt ten został przedłożony Radzie Ministrów przez Ministra Infrastruktury i przyjęty w dn. 24 maja. Dotychczas w krajowym prawodawstwie nie było jednolitej ustawy obejmującej zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, a przepisy znajdowały się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Projekt proponowanej ustawy spełnia wymagania wynikające z Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz uwzględnia przepisy „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną” (ICAO).

22 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowegoi kolejowego przewozu towarów. Od tego dnia każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg. Wywożenie odpadów z obszaru Polski, jak i przemieszczanie odpadów tylko wewnątrz kraju nie podlega obowiązkowi zgłoszenia tej aktywności w rejestrze SENT. Z systemu wyłączone są też przewozy objęte procedurą celną tranzytu. Objęcie systemem SENT odpadów ma istotne znaczenie dla podmiotów związanych z gospodarką odpadową (zbieranie, transport czy też przetwarzanie odpadów). Nowe regulacje mają za zadanie głównie usprawnić kontrolowanie transgranicznego przemieszczania odpadów- w tym odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo, od nowych regulacji oczekuje się, że pozytywnie wpłyną na zmniejszenie zjawiska tzw. „szarej strefy” przewozu odpadów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000178

Początek roku dla wielu przedsiębiorców związany jest z obowiązkiem sprawozdawczości obejmującej różne aspekty działalności. Jednym z takich obowiązków jest konieczność złożenia sprawozdania rocznego z działalności związanej z drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście przewóz nie oznacza jedynie wykonywania transportu ładunku od nadawcy do odbiorcy, ale jest przez ustawodawcę rozszerzony również na inne czynności przewozowe.

W drodze odstępstwa od Wykazu Towarów Niebezpiecznych oraz wykazu pozycji zbiorczych dla gazów z Umowy ADR, dopuszcza się transport mieszanin butadienów i węglowodorów, o stężeniu butadienów powyżej 20%, ale nie więcej niż 40%, stabilizowanych, o prężności par w 70oC nie przekraczającej 1,1 MPa (11 bar) i gęstości w 50oC nie mniejszej niż 0,525 kg/l pod pozycją: UN 1010 BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA.

Świat XXI wieku jest pełen nowoczesnych technologii oraz nowinek ułatwiających życie. Kto z nas nie używa telefonu komórkowego, laptopa czy aparatu fotograficznego lub nie pracował z elektronarzędziami? Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że baterie litowe, którymi są zasilane tego typu urządzenia, zalicza się do towarów stwarzających zagrożenie w transporcie. Zanim więc trafią one do sklepów, muszą zostać w bezpieczny sposób przetransportowane od producenta czy dystrybutora.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2021, poz. 1091). Zgodnie z tym, obecnie do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia (tzw. „czerwony pasek”) dołącza się kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że cysterna spełnia wymagania określone w ADR (zamiast, jak dotychczas, oryginału protokołu). Dodatkowo, tylko w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną.

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Źródło>>>

Od 1 stycznia 2021 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR w wydaniu 2021-2023. Szkolenie ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian, które powinny być wdrożone w przedsiębiorstwach podczas półrocznego okresu przejściowego. Poruszone zostaną również kwestie związane z przepisami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zmienionym Formularzem listy kontrolnej oraz obowiązującymi umowami multilateralnymi (tzw. „czasowe odstępstwa”).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedsiębiorców będących uczestnikami przewozu oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Szanowni Państwo,

jeśli zastanawiali się Państwo, czy dotyczą Państwa wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych lub nie jesteście pewni, czy powinniście wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie zasady wynikające z ADR, to szkolenie ADR dla początkujących jest właśnie dla Państwa.

webinar 25 06 2020

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna, w jakiej się znajdujemy, wymusiła praktycznie na całym świecie konieczność wprowadzenia ostrego reżimu sanitarnego. W związku z tym pojawiła się potrzeba dezynfekowania miejsc i przedmiotów zarówno w przestrzeni publicznej, zakładach pracy czy placówkach oświatowych, jak i w naszych domach. Ogromny popyt na środki dezynfekujące nie zniknie z dnia na dzień, ale pozostanie z nami zapewne na dłużej.

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje - strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów multilateralnych (wielostronnych) odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. W ostatnich dniach Polska podpisała 3 takie umowy wielostronne.

W obliczu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) przygotowana została kolejna umowa wielostronna odnosząca się do obowiązków o ściśle określonej terminowości podczas transportu towarów niebezpiecznych. W dniu 8 kwietnia 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M326, dotyczącą okresowych kontroli i badań naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2.

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje - strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów wielostronnych odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Polska w dniu 6 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę multilateralną M327, dotyczącą badań cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC). Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie badania okresowe i próby pośrednie, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 26 marca 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M324, dotyczącą zaświadczenia szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu.

Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

Na początku marca Sekretariat ONZ poinformował, że Polska podpisała Umowę multilateralną M300. Zgodnie z nią, w dokumencie przewozowym informacja o nazwie i adresie odbiorcy (odbiorców) może być zastąpiona przez określenie „Sprzedaż obwoźna”. Dotyczy to sytuacji, gdy towary niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M300)”.

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz w sztukach przesyłki. Wymagane dokumenty oraz oznakowanie jednostki transportowej.

W poprzednim artykule dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki mówiliśmy o wymaganiach dotyczących pakowania oraz oznakowania sztuk przesyłek i tworzonych z nich opakowań zbiorczych. Kolejne wymagania dotyczą dokumentów, jakie kierowca powinien posiadać w trakcie wykonywania przewozu i okazywać do kontroli na żądanie odpowiednich władz oraz oznakowania jednostki transportowej, którą przewożone są materiały niebezpieczne.

Umowa europejska ADR dopuszcza stosowanie trzech sposobów przewozu towarów niebezpiecznych: w sztukach przesyłki, w cysternach oraz luzem.

Przewóz w sztukach przesyłki oznacza przewóz materiałów niebezpiecznychw opakowaniach, dużych opakowaniach lub naczyniachdo gazów. Przez określenie „przewózw cysternie” rozumie się przewóz w cysternie stałej, odejmowalnej, przenośnej, kontenerze-cysternie, pojeździe-baterii lub też w wieloelementowym kontenerze do gazu(MEGC). Przewóz luzem towarów niebezpiecznych jest to przewóz w pojazdach lub kontenerach nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Nie wszystkie towary niebezpieczne mogą być przewożone luzem. W praktyce taki sposób przewozu można zastosować tylko dla niespełna 10% towarów niebezpiecznych. Przewóz luzem najczęściej stosowany jest przy transporcie materiałów stałych zapalnych, na przykład przy przewozie siarki oraz materiałów zakaźnych, takich jak odpady medyczne. Kiedy można przewozić towary niebezpieczne luzem? Ten sposób przewozu możemy zastosować tylko wtedy, jeżeli jest on wyraźnie dozwolony dla określonego towaru niebezpiecznego na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodem BK lub na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodemVC. Powyższe przepisy szczegółowo określają, jaki rodzaj kontenera lubo kreślają, jaki rodzaj kontenera lub pojazdu może zostać użyty do przewozu luzem danego towaru niebezpiecznego. Ponadto każdy kontener lub przedział ładunkowy pojazdu do przewozu luzem musi zostać zatwierdzony do użytku przez właściwe władze. W Polsce w odniesieniu do kontenerów spełniających wymagania konwencji CSC zatwierdzenia dokonuje właściwa władza w tym zakresie, czyli Polski Rejestr Statków. W przypadku kontenerów BK oraz przedziałów ładunkowych pojazdów do przewozu luzem zatwierdzenia dokonuje Transportowy Dozór Techniczny. Pojazdy stosowane do przewozu luzem towarów niebezpiecznych podlegają również obowiązkowym badaniom technicznym. Niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu badanie to należy wykonywać corocznie.

„Wyłączenie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych tzw. EQ (ang Excepted Quantities) jest wyłączeniem częściowym, które jest dość rzadko stosowane w transporcie drogowym ze względu na konieczność stosowania bardzo niewielkich opakowań.”

Wyłączenie to stosowane jest zwykle przy organizacji przewozu w łańcuchu transportowym drogowo-lotniczym. Przy wyłączeniu EQ dopuszcza sięu żywanie jedynie opakowań kombinowanych składających się z opakowań wewnętrznych, pośrednich i opakowania zewnętrznego. Opakowania nie muszą być certyfikowane, jednak gotowe sztuki przesyłki muszą przejść odpowiednie badania wytrzymałościowe obejmujące m.in. badanie na swobodny spadek w różnych położeniach oraz próby na spiętrzanie. Powyższe badania należy odpowiednio udokumentować. Limity ilościowe dla opakowań wewnętrznych są pośrednio określone w wykazie towarów niebezpiecznych poprzez zastosowanie kodów „E”.Kod „E0” oznacza, że dany towar niebezpieczny nie może być pakowany i transportowany na zasadach wyłączenia EQ. Wartości podane dla poszczególnych kodów są wartościami netto na opakowanie wewnętrzne. Maksymalna ilość towarów niebezpiecznych na opakowanie wewnętrzne oznacza dla materiałów stałych masę w gramach, dla cieczy i gazów objętość w mililitrach. Limity przewidziane dla opakowań zewnętrznych to odpowiednio: gramy dla materiałów stałych, mililitry dla materiałów ciekłych i gazów lub suma gramów i mililitrów w przypadku pakowania razem materiałów o różnym stanie skupienia. 

Sztuka przesyłki, instrukcje pakowania, oznakowanie opakowań.

W poprzednim artykule omówiliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące przewozu luzem materiałów niebezpiecznych oraz wymagania, jakie musi spełniać zarówno pojazd, jak i kierowca dokonujący takiego przewozu. Tym razem zajmiemy się kolejnym sposobem przewozu – przewozem w sztukach przesyłki.

Czym zatem jest sztuka przesyłki?
Sztuka przesyłki, zgodnie z definicją zamieszczoną w Umowie ADR, to końcowy produkt operacji pakowania materiału niebezpiecznego, składający się z opakowania (lub dużego opakowania, lub DPPL) wraz z zawartością, które przygotowane jest do wysyłki, czyli oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR.
Ponadto określenie to obejmuje również naczynia do gazów (np. butle) oraz przedmioty nieopakowane, zawierające materiał niebezpieczny. Zatem przewóz w sztukach przesyłki oznacza przewóz materiałów niebezpiecznych w opakowaniach, naczyniach do gazów lub przewóz nieopakowanych przedmiotów zawierających materiały niebezpieczne. Prawie wszystkie materiały niebezpieczne można przewozić w sztukach przesyłki.

Być może niektórzy kierowcy mieli już okazję współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, pragniemy w tym wydaniu przekazać kilka informacji o obowiązkach doradców.

Doradca (doradca ADR, DGSA) to osoba, która z założenia ma pomóc w działalności przedsiębiorstwa związanej z transportem towarów niebezpiecznych i dążyć do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
Doradcą może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła odpowiedni kurs, jest niekarana i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia dla doradców nadawane są, podobnie jak dla kierowców, na okres 5 lat. Doradcą może być kierujący przedsiębiorstwem, pracownik pełniący inne obowiązki lub też osoba niezatrudniona bezpośrednio, ale wyznaczona poprzez np. zawarcie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Umowa europejska ADR w przypadku transportu w sztukach przesyłki przewiduje możliwość stosowania zwolnień z części lub całości przepisów i jedną z nich jest właśnie wyłączenie LQ (Limited Quantities). Niepodważalną zaletą tego wyłączenia jest możliwość przewiezienia praktycznie nieograniczonej ilości towarów niebezpiecznych bez konieczności spełniania szeregu wymagań. Ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej ogranicza jedynie jej ładowność lub objętość, ale sztuki przesyłki muszą być zapakowane w stosunkowo małe opakowania. Kierowca przewożący taki ładunek nie musi posiadać zaświadczenia ADR, nie musi mieć instrukcji pisemnych ani dodatkowego wyposażenia pojazdu, określonego w tych instrukcjach. Nie jest również wymagane sporządzenie dokumentu przewozowego zgodnego z ADR, poza warunkiem poinformowania przewoźnika o całkowitej masie brutto nadawanych towarów w sposób możliwy do udowodnienia.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie często sprawy z tego, że zapisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umowy europejskiej ADR dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nakładają na nich różne obowiązki. Tymczasem wystarczy zajrzeć do karty charakterystyki produktów znajdujących się w firmie i sprawdzić w sekcji 14, czy został podany numer UN. Brak numeru UN oznacza, że mamy do czynienia z produktem bezpiecznym w transporcie. Jeśli natomiast zobaczymy czterocyfrowy numer UN, to będzie oznaczać konieczność przeanalizowania czynności związanych z przewozem takich towarów, wykonywanych w danym przedsiębiorstwie.