ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Zmiana rozporządzenia w sprawie formularza rocznego ADR / RID

By 28 lipca, 2022No Comments

Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227).

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone:

1. Do wzoru formularza została dodana kolumna „NADAWANIE”, gdzie należy podać ilość towarów niebezpiecznych wynikającą z czynności wykonywanych przez nadawcę, o którym mowa w 1.4 ADR.

2. W przypadku podawania ilości materiałów ciekłych i gazów sprężonych ustawodawca wprowadził sporą modyfikację – dane można przekazać jako objętość w litrach albo masę brutto w kilogramach albo masę netto w kilogramach. Dodatkowo, dla jednej pozycji dane częściowe mogą być wskazane w różnych jednostkach miary, pod warunkiem podania zastosowanej jednostki.

3. Doprecyzowano zapis, iż podpis doradcy oraz imię i nazwisko oraz podpis uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych składa się na pierwszej i ostatniej stronie formularza (nie trzeba podpisywać wszystkich stron formularza).

4. Jako oznaczenie uczestnika przewozu należy stosować nazwę podmiotu określoną w KRS lub CEIDG, dodatkowo podając jego numer NIP.

5. Przy uzupełnianiu opisu ewentualnych wypadków lub awarii należy wskazać datę i miejsce zdarzenia, zaznaczyć czy został poinformowany właściwy organ oraz fakultatywnie można podać zdarzenia nie podlegające zgłoszeniu, ale mogące pomóc w identyfikacji słabych punktów wpływających na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych.

6. Doradca sporządzający sprawozdanie może podać dodatkowo numer telefonu kontaktowego, wskazać datę ważności swojego świadectwa oraz kraj wydania (jeśli jest inny niż Polska).

Rozporządzenia o formularzu rocznego sprawozdania dostępne w:
Dz. U. 2012, poz. 966 oraz Dz. U. 2022, poz. 1227

admin

Author admin

More posts by admin