ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Świadectwo dopuszczenia pojazdu

By 28 lipca, 2021No Comments

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2021, poz. 1091). Zgodnie z tym, obecnie do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia (tzw. „czerwony pasek”) dołącza się kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że cysterna spełnia wymagania określone w ADR (zamiast, jak dotychczas, oryginału protokołu). Dodatkowo, tylko w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną.

W przypadku pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy, do składanego wniosku należy przedstawić również jeden z wymaganych dokumentów:

– wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III,

– poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III,

– kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

– kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

 

Wnioski o wydanie, przedłużenie lub wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR składa się do Transportowego Dozoru Technicznego bezpośrednio, za pośrednictwem poczty albo elektronicznie. Do przedłużenia świadectwa wymagane jest również dołączenie oryginału zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz oryginał świadectwa, którego przedłużenia dotyczy wniosek.

Zmianie uległa wysokość opłaty za dokumenty. Za wydanie i przedłużenie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR należy wnieść opłatę w wysokości 175 zł (dotychczas 150 zł), a za wydanie wtórnika 45 zł (dotychczas 20 zł).

Nowy wzór graficzny świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR znajduje się w załączniku do zmienionego rozporządzenia.

 

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@thetaconsulting.pl

admin

Author admin

More posts by admin