ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Przewóz luzem

By 14 czerwca, 2018No Comments

Umowa europejska ADR dopuszcza stosowanie trzech sposobów przewozu towarów niebezpiecznych: w sztukach przesyłki, w cysternach oraz luzem.

Przewóz w sztukach przesyłki oznacza przewóz materiałów niebezpiecznychw opakowaniach, dużych opakowaniach lub naczyniachdo gazów. Przez określenie „przewózw cysternie” rozumie się przewóz w cysternie stałej, odejmowalnej, przenośnej, kontenerze-cysternie, pojeździe-baterii lub też w wieloelementowym kontenerze do gazu(MEGC). Przewóz luzem towarów niebezpiecznych jest to przewóz w pojazdach lub kontenerach nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Nie wszystkie towary niebezpieczne mogą być przewożone luzem. W praktyce taki sposób przewozu można zastosować tylko dla niespełna 10% towarów niebezpiecznych. Przewóz luzem najczęściej stosowany jest przy transporcie materiałów stałych zapalnych, na przykład przy przewozie siarki oraz materiałów zakaźnych, takich jak odpady medyczne. Kiedy można przewozić towary niebezpieczne luzem? Ten sposób przewozu możemy zastosować tylko wtedy, jeżeli jest on wyraźnie dozwolony dla określonego towaru niebezpiecznego na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodem BK lub na podstawie przepisów szczególnych oznaczonych kodemVC. Powyższe przepisy szczegółowo określają, jaki rodzaj kontenera lubo kreślają, jaki rodzaj kontenera lub pojazdu może zostać użyty do przewozu luzem danego towaru niebezpiecznego. Ponadto każdy kontener lub przedział ładunkowy pojazdu do przewozu luzem musi zostać zatwierdzony do użytku przez właściwe władze. W Polsce w odniesieniu do kontenerów spełniających wymagania konwencji CSC zatwierdzenia dokonuje właściwa władza w tym zakresie, czyli Polski Rejestr Statków. W przypadku kontenerów BK oraz przedziałów ładunkowych pojazdów do przewozu luzem zatwierdzenia dokonuje Transportowy Dozór Techniczny. Pojazdy stosowane do przewozu luzem towarów niebezpiecznych podlegają również obowiązkowym badaniom technicznym. Niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu badanie to należy wykonywać corocznie.

Oznakowanie jednostki transportowej/kontenera

Jednostka transportowa przewożąca luzem towary niebezpieczne powinna być oznakowana z przodu oraz z tyłu „gładkimi” tablicami barwy pomarańczowej oraz tablicami pomarańczowymi z „numerami” na bokach przedziału ładunkowego lub kontenera. Najczęściej jednak stosowane jest oznakowanie uproszczone, które pozwala na oznakowanie jednostki transportowej tylko tablicamiz „numerami” umieszczonymi z przodu oraz z tyłu jednostki transportowej. Poza tablicami barwy pomarańczowej przedział ładunkowy pojazdu powinien być oznakowany również na obu bokach oraz z tyłu dużymi nalepkami klasy zagrożeniai znakiem dla materiałów zagrażającychśrodowisku, jeżeli znak taki jest wymagany. Kontenery do przewozu luzem należy oznakować na wszystkich czterech bocznych ścianach odpowiednio dużymi nalepkami i znakiem dla materiałów zagrażających środowisku, o ile taki znak jest wymagany.W trakcie wykonywania przewozu luzem wymagane jest, aby w jednostce transportowej znajdowały się instrukcje pisemne w językach zrozumiałych dla każdego członka załogi pojazdu oraz wyposażenie zgodne z czwartą stroną tych instrukcji. Dobór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego wskazanego w instrukcji pisemnej jest zależny od zagrożeń dominujących i dodatkowych, jakie stwarzają towary niebezpieczne nadawanedo przewozu. Ponadto, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej na jej wyposażeniu powinny znajdować się odpowiednio dobrane gaśnice o określonej pojemności środka gaśniczego. Przy przewozie luzem materiałów zakaźnych klasy 6.2 wymagana jest tylko jedna gaśnica o minimalnej pojemności 2 kg środka gaśniczego.Kierowcy wykonujący przewóz luzem towarów niebezpiecznych powinni posiadać zaświadczenie ADR w zakresie podstawowym, a nadawca ma obowiązek sporządzić i przekazać przewoźnikowi odpowiedni dokument przewozowy zawierający wymaganeinformacje zgodnie z ADR.

Michał Maciejczyk, doradca DGSA

admin

Author admin

More posts by admin