ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Ilości wyłączone EQ

By 14 czerwca, 2018No Comments

„Wyłączenie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych tzw. EQ (ang Excepted Quantities) jest wyłączeniem częściowym, które jest dość rzadko stosowane w transporcie drogowym ze względu na konieczność stosowania bardzo niewielkich opakowań.”

Wyłączenie to stosowane jest zwykle przy organizacji przewozu w łańcuchu transportowym drogowo-lotniczym. Przy wyłączeniu EQ dopuszcza sięu żywanie jedynie opakowań kombinowanych składających się z opakowań wewnętrznych, pośrednich i opakowania zewnętrznego. Opakowania nie muszą być certyfikowane, jednak gotowe sztuki przesyłki muszą przejść odpowiednie badania wytrzymałościowe obejmujące m.in. badanie na swobodny spadek w różnych położeniach oraz próby na spiętrzanie. Powyższe badania należy odpowiednio udokumentować. Limity ilościowe dla opakowań wewnętrznych są pośrednio określone w wykazie towarów niebezpiecznych poprzez zastosowanie kodów „E”.Kod „E0” oznacza, że dany towar niebezpieczny nie może być pakowany i transportowany na zasadach wyłączenia EQ. Wartości podane dla poszczególnych kodów są wartościami netto na opakowanie wewnętrzne. Maksymalna ilość towarów niebezpiecznych na opakowanie wewnętrzne oznacza dla materiałów stałych masę w gramach, dla cieczy i gazów objętość w mililitrach. Limity przewidziane dla opakowań zewnętrznych to odpowiednio: gramy dla materiałów stałych, mililitry dla materiałów ciekłych i gazów lub suma gramów i mililitrów w przypadku pakowania razem materiałów o różnym stanie skupienia. 

Kod  Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne (g lub ml) Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne (g lub ml) 
E0 Przewóz w ilościach wyłączonychzabroniony
E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

W sytuacji gdy pakujemy razem towary niebezpieczne, którym przypisano różne kody „E”, ilość ogólną na opakowanie zewnętrzne należy ograniczyć do ilości określonej kodem najbardziej restrykcyjnym. Wyłączenia tego nie można stosować do transportu przedmiotów zawierających towary niebezpieczne. Każdą sztukę przesyłki należy zaopatrzyć w trwały i niezmywalny znak w kształcie kwadratu przedstawiony poniżejo wymiarach minimum 100×100 mm. Obrys i symbol znaku powinien być tegosamego koloru, czarny lub czerwony, nabiałym lub innym odpowiednio kontrastującymtle. Na znaku w miejscu oznaczonym„*” powinna być umieszczona pierwsza cyfra lub pojedynczy numer nalepki odpowiadający każdemu z materiałów niebezpiecznych znajdującemu się w tej sztuce przesyłki. W przypadku gdy nazwa nadawcy lub odbiorcy nie została umieszczona w innym miejscu na sztuce przesyłki, to informacje te należy również przesyłki, to informacje te należy również podać na znaku w miejscu oznaczonym„**”. Sztuki przesyłki powinny być wystarczająco duże, aby możliwe było umieszczenie na nich wymaganego oznakowania. Ilość tak przygotowanych sztuk przesyłek w pojeździe lub kontenerze nie może przekroczyć 1000 sztuk. Jeżeli towarom niebezpiecznym przewożonym w ilościach wyłączonych towarzyszy dokument przewozowy, to należy umieścić w nim dodatkowo zapis „Towary niebezpiecznew ilościach wyłączonych” oraz wskazać liczbę sztuk przesyłek. Przystosowaniu wyłączenia EQ poza wymaganiami podanymi powyżej obowiązują jedynie wymagania dotyczące procedur klasyfikacyjnych i kryteriów dla określaniagrup pakowania, doboru opakowań pod względem szczelności i braku reakcji z przewożonym materiałem oraz obowiązku szkolenia osób zaangażowanych w przewóz, w tym kierowców.

Michał Maciejczyk, doradca DGSA

admin

Author admin

More posts by admin