ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Dokumenty i oznakowanie

By 14 czerwca, 2018No Comments

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz w sztukach przesyłki. Wymagane dokumenty oraz oznakowanie jednostki transportowej.

W poprzednim artykule dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki mówiliśmy o wymaganiach dotyczących pakowania oraz oznakowania sztuk przesyłek i tworzonych z nich opakowań zbiorczych. Kolejne wymagania dotyczą dokumentów, jakie kierowca powinien posiadać w trakcie wykonywania przewozu i okazywać do kontroli na żądanie odpowiednich władz oraz oznakowania jednostki transportowej, którą przewożone są materiały niebezpieczne.

Dokumenty wymagane w trakcie przewozu.

Kierowca przewożący opakowane materiały niebezpieczne powinien posiadać w jednostce transportowej wymagane zgodnie z Umową ADR dokumenty,tj.:

  • dokument przewozowy sporządzony przez nadawcę w formie możliwej do odczytania i zawierający wszystkie wymagane przez ADR informacje, przy czym forma dokumentu przewozowego nie została zdefiniowana i jest dowolna. Dokument należy sporządzić w języku kraju nadania (np.w języku polskim) i dodatkowo w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Dla przewozów krajowych można stosować tylko język polski;
  • zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy przynajmniej w zakresie podstawowym, które uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki z wyjątkiem materiałów wybuchowych klasy 1 oraz materiałów promieniotwórczych klasy 7;
  • dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich członków załogi pojazdu. W Polsce może być to dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu;
  • instrukcje pisemne zgodne z wzorem podanym w ADR przygotowane przez przewoźnika w językach zrozumiałych dla każdego członka załogi pojazdu. Instrukcje powinny znajdować się w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym. Do 30 czerwca 2017 r.można stosować jeszcze wzór instrukcji pisemnych zgodny z ADR2015. Od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać tylko instrukcje pisemne zgodne z ADR 2017 (bez okresu przejściowego);
  • certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu w sytuacji, kiedy przewóz drogowy poprzedza przewóz morski. Certyfikat ten może być wystawiony w formie osobnego dokumentu lub zawarty w dokumencie przewozowym wymaganym dla przewozu morskiego. Niezależnie od tego certyfikat ten powinien zawierać informacje potwierdzające, że załadunek kontenera lub pojazdu odbył się zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Dokument ten powinien również zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za jego sporządzenie;
  • kopię świadectwa dopuszczenia wydanego przez właściwą władzę w przypadku przewozu niektórych materiałów wybuchowych klasy 1, materiałów samoreaktywnych klasy4.1, nadtlenków organicznych klasy 5.2 oraz materiałów niebezpiecznych pakowanych zgodnie z instrukcjamipakowania P099 i IBC99.

Oznakowanie jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne w sztukach przesyłki. Jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne w sztukach przesyłki powinna być oznakowana tablicami barwy pomarańczowej bez numerów tzw.tablicami „gładkimi”. Tablice te powinny być dobrze widoczne, zamocowane z przodu i z tyłu jednostki transportowej prostopadle do jej osi podłużnej.Tablice barwy pomarańczowej powinny mieć szerokość 40 cm i wysokość 30 cm oraz obrzeże koloru czarnego o szerokości 15 mm. Dopuszczalne jest, aby przez środek tablicy pomarańczowej przebiegała czarna linia o szerokości15 mm. W uzasadnionych przypadkach,kiedy na pojeździe brakuje wystarczającej powierzchni do zamocowania tablic pomarańczowych pełnowymiarowych, Umowa ADR przewiduje możliwość stosowania tablic o wymiarach zmniejszonych do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości, a szerokości czarnego obrzeża do 10 mm. Dopuszczalna tolerancja podanych wyżej wymiarów tablic wynosi ±10%. Obowiązek właściwego oznakowania jednostki transportowej spoczywa na przewoźniku.cdn.

Michał Maciejczykdoradca DGSA

 

admin

Author admin

More posts by admin