Prawo

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) jest  umową, która obecnie obowiązuje w 46 państwach Europy.

 

Po raz pierwszy została ona sporządzona w 1957 roku w Genewie. Umowa jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca uczestniczący w przewozie towarów niebezpiecznych (załadowca, przewoźnik, pakujący, spedytor, rozładowca itp.) zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem doradcy ADR odpowiedzialnej za nadzorowanie takiego przewozu.

 

Do obowiązków doradcy należy wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związane z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Obowiązkiem takiej osoby jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska  poprzez eliminowanie niebezpiecznych dla nich czynników oraz kontrolowanie znajomości przepisów ADR wśród pracowników mających kontakt ze wspomnianymi towarami.